Díky za společnou pouť

Díky za společnou pouť

Milí poutníci, přátelé, dovolte mi, prosím, pár slov k našemu společnému putování, které nám všem „spadlo z nebe“ ☺

Uplynuly už tři dny od naší pouti k Palladiu země české, a jakoby to byla jedna chvíle naplněná jednou vzpomínkou na den prozářený sluncem a modrým nebem, šatem Panny Marie, jakoby nás zahrnula svým pláštěm, aby nás obdarovala svými milostmi. Myslím, že jsme všichni mohli vnímat a zakoušet něžné doteky blízkosti Boží. Budeme to potřebovat. I bolest i radost jsou darem, prožitý s Kristem přináší plody. Čeká nás náročný rok a naše nebeská maminka nás na něj dobře připravila. 

Doufám, že jste všichni v pořádku a posíleni na duchu i na těle a také na zpáteční cestě jste domů dojeli dobře. 

Jsem Vám nesmírně vděčná, že jsme putovali společně a pamatovali modlitbou s díky Panně Marii a všem obětavým umělcům a stavitelům za uskutečněnou stavbu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, o který jsme v naší první pouti prosili a který je teď viditelným šípem do nebe uprostřed Evropy, místem setkání, modliteb, proseb, díků a chval a tvoří pevný most mezi Prahou a Starou Boleslaví budovaný zbožností sv. Ludmily a sv. Václava vtištěné do obrazu Palladia země české.

Děkuji Vám, že jsme mohli společně obětovat tuto cestu za uzdravení nemocných, za zastavení koronavirové nákazy v naší zemi i všude, kde se vyskytuje. Aby zlo, které působí, přestalo škodit. Jak je to dobré, že jsme pouť uskutečnili v celém rozsahu. Ona se tak stává tradicí, je možná i v těžkých podmínkách, není samoúčelná, dostali jsme úkol. Ten nás spojuje a dává smysl.

Via Sancta Mariana je cesta živá a můžeme se na ní hodně naučit právě životu, propojeni s modlitbami, které tu byly vyslovovány po staletí a pulzují i v naší současnosti.

Pamatuji na Vás při modlitbě, při mši svaté. Nesou v sobě nesmírné bohatství slova. Možná se ke každému nedostalo, a tak mě napadlo, že Vám dnešní mešní texty tady vložím jako „svorník dokonalosti“ za naší poutí, jako pozdrav a pohlazení z nebe.

1. čtení – Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12)

Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: „Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!“ Před věky na počátku mě stvořil, až na věky být nepřestanu. Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu a pak na Siónu jsem obdržela sídlo. Usadil mě v městě, které miloval jako mě, v Jeruzalémě vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v Pánově údělu, v jeho dědictví.

2. čtení – Ef 1,3-6.15-18

Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, (takže budete moci mít) o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy (skrývá) křesťanům jeho dědictví.

Evangelium – Jan 1,1-18

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Začátek svatého evangelia podle Jana.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

K posledním slovům poslal pan Zdirad Čech milou novoročenku. Tak jako pediatr Vám ji také posílám s přáním, aby milost a pravda byla s námi po celý nový rok. A kéž by Pán dal a mohli bychom i tento rok završit poutí k Palladiu země české společně se svatou Ludmilou.

S velkými díky panu Jakubu Šerých za krásné snímky a dokumentaci našich cest, které jsou v odkazech a taky za dobrou zprávu, že se dnes podařilo dojednat plány staveb chybějících kaplí. Kéž nám Pán pomáhá a konáme vše k jeho větší slávě. 

S upřímnými pozdravy od kapličky na arcibiskupství Vaše S.M. Dominika Bohušová OP

V Praze o druhé neděli vánoční 3. ledna 2021


Sraz již v 9,30 na Staroměstském náměstí

Sraz již v 9,30 na Staroměstském náměstí

Vážení a milí přátelé, skvělá zpráva! Putujeme i letos.

A tvoříme tak i tradici poutě od Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí do Staré Boleslavi. Co bylo loni snem, je letos skutečností, a i proto půjdeme Panně Marii poděkovat. Jsme pamětlivi současných karanténních podmínek, které budeme věrně dodržovat.

Sejdeme se již v 9,30 hod. u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

A s tím souvisí i několik dalších změn a dodatků:

1) Mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi bude již v 18,00 hod., celebrovat bude otec Jaroslav Karas, který s námi putoval i v loňském roce.

2) Poutníci, kteří se připojujete u Kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, čekejte nás kolem 11,00. hod.

3) Zpět do Prahy se pohodlně dostaneme veřejnou dopravou z autobusového nádraží ve Staré Boleslavi, autobusy jezdí každých 10 minut: www.idos.cz/stara_boleslav-praha

Cestovní doklad si každý zajišťuje samostatně.

4) Půjdeme v poždovaných rozestupech, abychom splnili karanténní podmínky.

5) Doprovodné vozidlo zajistí taktéž spolupoutník z loňského roku Peter Zajac.

Pokud by náhodou nastala při putování situace, že by někdo potřeboval tuto pomoc využít, obracejte se prosím na tel. 775 191 251 a společně se domluvíme, kde na vás auto může počkat.

S sebou:

Prosím, mějte připravené roušky.

Doporučujeme čelovky a odrazky.

Jídlo a pití dle vlastních potřeb. Pohoštění zajištěno až v cíli po mši svaté v poutním centru v areálu Baziliky.

Jsme moc rádi, že se můžeme poklonit Palladiu země české všichni společně. Děkujeme také za spolupráci, že budeme dodržovat požadovaná karanténní opatření.

Těšíme se na vás!

V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v 16,00 hod. sloužit mši svatou Domink kardinál Duka na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za celý rok. Bude nás duchovně doprovázet a pošle nám své požehnání na naši pouť.

O půlnoci bude Dominik kardinál Duka sloužit mši svatou ve Staré Boleslavi u Palladia země české, tak jako loni a uvítá nový rok. Mši svatou můžeme sledovat on-line na stránkách Farnosti Stará Boleslav.

Za spolek VSM
S.M. Dominika Bohušová OP a Karolína Stráníková


Společná silvestrovská pouť 2020

SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2020

V loňském roce jsme vycházeli z místa s jizvou po strženém sloupu v roce 1918 v naději, že bude opět obnoven a o to jsme také v pouti Pannu Marii prosili. A stalo se, díky Bohu. Letos již od skutečného sloupu Panny Marie na Staroměstském náměstí k Palladiu země české.

Doufáme, že se situace a hygienická opatření uvolní a zlepší natolik, abychom mohli společně putovat a svou tradici začít. V prvních momentech Nového roku 2021 bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi celebrovat mši sv. Otec kardinál Dominik Duka s koncelebranty. Po mši svaté zpět do Prahy poutníky opět odveze přistavený autobus před bazilikou.

Při této pouti bychom chtěli děkovat za uskutečnění vytouženého znovupostavení Mariánského sloupu a také prosit o zastavení koronavirové infekce a uzdravení v naší zemi i v celém světě.

Prosíme i letos o vaši pomoc v informování o této pouti v případě příznivé epidemiologické situace a příznivě stanovených podmínek.

S přáním dobrého zdraví a Božího požehnání vám všem

za spolek VSM
S.M. Dominika Bohušová OP
sekretářka arcibiskupa pražského